Dokumentácia BOZP a OPP

Pripravíme na mieru dokumentáciu BOZP a OPP

    písomné vypracovanie vnútorných predpisov BOZP v rozsahu vykonávaných prác a činností: 

 
 • politika BOZP
 • systém riadenia BOZP
 • hodnotenie rizík a vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození
 • technologické a pracovné postupy
 • zoznam poskytovania a používania OOPP
 • opatrenia z hodnotenia rizík pre osobitné skupiny zamestnancov (tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy, mladiství a zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou
 • opatrenia pre práce s nebezpečnými látkami, technológiami a zariadeniami
 • opatrenia pri dodávateľsko - odberateľských vzťahoch (spolupráca na spoločných pracoviskách)
 • smernica kontroly na zákaz požívania alkoholických nápojov, psychotropných a iných návykových látok
 • traumatologický plán
 • smernica pre prácu so zobrazovacími jednotkami
 • smernica pre poskytovanie prvej pomoci
 • postup pri vzniku mimoriadnej udalosti

  

   písomné vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom:

 

 
 • požiarna identifikačná karta právnickej osoby,
 • požiarno- poplachové smernice,
 • požiarno-evakuačný plán,
 • zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • spracovanie písomného pokynu na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase
 • vedenie požiarnej knihy

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info