PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

Pracovná zdravotná služba (PZS)


V oblasti ochrany, podpore a rozvoji verejného zdravia (zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov) naša spoločnosť je oprávenená vykonávať niektoré činnosti PZS v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z., §30a, ods.4, písm. d, a (§ 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i)). To znamená, že môžeme poskytovať služby PZS pre práce zaradené do kategórie č. 1 a č. 2

Pracovná zdravotná služba:  

 

  hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov [§ 30 ods. 1 písm. h)] zákona č. 355/2007
zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie
hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre Objednávateľa, navrhuje Objednávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika
vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík
podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia
poskytuje primerané poradenstvo Objednávateľovi a zamestnancom pri
  • plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
  • ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,
  • ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce, psychológii práce a ergonómii
zúčastňuje sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska

spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce a ergonómii

vypracuje v spolupráci s Objednávateľom a predloží každoročne k 31. decembru príslušnému orgánu verejného zdravotníctva a informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a hodnotenie zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci

  

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Vážení zákazníci,
mnohí z vás sa pýtate či pracujeme a aké sú možnosti odberu tovarov vzhľadom k zabráneniu šírenia koronavírusu COVID-19. Prosíme Vás pred objednaním tovaru a zaplatením - informujte sa telefonicky v pracovných dňoch od 8,00h -17,00h na čísle+421911226173, či je tovar skladom aby ste zbytočne neuhrádzali tovar, ktorý nebude skladom.

Ochranné rúška máme skladom                    https://www.skolboz.sk/p/3430/ochranne-rusko

                                                           https://www.skolboz.sk/p/3452/ochranne-jednorazove-rusko

skladom sú aj ochranné štíty PROHELM

                                                                          UPOZORNENIE!!!!!

Vážený zákazníci, respirátor FFP1, FFP2, FFP3, polomasky, celotvarove masky, filtre, ochranné okuliare,  Tyvek overaly, jednorazové kombinézy, jednorazové rukavice

SÚ VYPREDANÉ

V prípade naskladnenia týchto produktov Vás budeme informovať na našej stránke.

Ďakujeme za porozumenie. Kolektív Skolboz