Koordinácia BOZP na stavbách

Koordinácia BOZP


Naša spoločnosť zabezpečuje vykonávanie koordinačnej a kontrolnej činnosti bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku v zmysle §§ 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Koordinačná a kontrolná činnosť obsahuje: 

Odbornú a poradenskú činnosť v oblasti BOZP vykonávanú v spolupráci s pracovníkom zodpovedným za vedenie výstavby.
Dohliadať na predkladanie dokladov od pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce na stavbe, a to najmä doklady o odbornosti – kvalifikácii , doklady o zdravotnej spôsobilosti, doklady o školení z bezpečnostných predpisov v zmysle § 3 vyhl. č. 147/2013 Zz., doklady o pridelení osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle § 6 ods. 2 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
Metodicky riadiť a koordinovať určených zodpovedných pracovníkov subdodávateľských organizácií na stavbe v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Koordinovať a vyžadovať, aby všetky zučastnené strany (ako napríklad zhotoviteľ a jeho subdodávatelia) plnili požiadavky a ustanovenia plánu BOZP.
Vykonávať pravidelnú kontrolu u všetkých pracovníkov na stavbe z hľadiska dodržiavania BOZP a používania OOPP.
Zabezpečiť styk a spoluprácu s pracovníkmi kontrolných orgánov Inšpektorátu práce. Pri kontrolnej činnosti úzko spolupracovať so zodpovedným pracovníkom organizácie a Inšpektorátom práce.
Kontrolovať plnenie opatrení, ktoré boli prijaté v oblasti BOZP orgánmi štátnej správy (Inšpekcia práce) a o výsledkoch informovať určeného zodpovedného pracovníka stavby a stavebníka.
Zúčastňovať sa na vyšetrení pracovných úrazov u jednotlivých subdodávateľov po ich nahlásení.
Kontrolovať vykonanie pravidelných revízii technického stavu strojov a zariadení u dodávateľov tak drobnej a veľkej mechanizácie, ako aj elektromechanického ručného náradia.
Organizovať porady BOZP s jednotlivými bezpečnostnými technikmi zúčastnených dodávateľov.
Vypracovať pravidelnú mesačnú správu o stave BOZP na stavenisku.

 

Perličky z koordinácie bezpečnosti na stavbách - Takto nie!:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info