Koordinácia BOZP na stavbách

Koordinácia BOZP


Naša spoločnosť zabezpečuje vykonávanie koordinačnej a kontrolnej činnosti bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku v zmysle §§ 3 a 6 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

Koordinačná a kontrolná činnosť obsahuje: 

Odbornú a poradenskú činnosť v oblasti BOZP vykonávanú v spolupráci s pracovníkom zodpovedným za vedenie výstavby.
Dohliadať na predkladanie dokladov od pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce na stavbe, a to najmä doklady o odbornosti – kvalifikácii , doklady o zdravotnej spôsobilosti, doklady o školení z bezpečnostných predpisov v zmysle § 3 vyhl. č. 147/2013 Zz., doklady o pridelení osobných ochranných pracovných prostriedkov v zmysle § 6 ods. 2 Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
Metodicky riadiť a koordinovať určených zodpovedných pracovníkov subdodávateľských organizácií na stavbe v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Koordinovať a vyžadovať, aby všetky zučastnené strany (ako napríklad zhotoviteľ a jeho subdodávatelia) plnili požiadavky a ustanovenia plánu BOZP.
Vykonávať pravidelnú kontrolu u všetkých pracovníkov na stavbe z hľadiska dodržiavania BOZP a používania OOPP.
Zabezpečiť styk a spoluprácu s pracovníkmi kontrolných orgánov Inšpektorátu práce. Pri kontrolnej činnosti úzko spolupracovať so zodpovedným pracovníkom organizácie a Inšpektorátom práce.
Kontrolovať plnenie opatrení, ktoré boli prijaté v oblasti BOZP orgánmi štátnej správy (Inšpekcia práce) a o výsledkoch informovať určeného zodpovedného pracovníka stavby a stavebníka.
Zúčastňovať sa na vyšetrení pracovných úrazov u jednotlivých subdodávateľov po ich nahlásení.
Kontrolovať vykonanie pravidelných revízii technického stavu strojov a zariadení u dodávateľov tak drobnej a veľkej mechanizácie, ako aj elektromechanického ručného náradia.
Organizovať porady BOZP s jednotlivými bezpečnostnými technikmi zúčastnených dodávateľov.
Vypracovať pravidelnú mesačnú správu o stave BOZP na stavenisku.

 

Perličky z koordinácie bezpečnosti na stavbách - Takto nie!:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Vážení zákazníci,
mnohí z vás sa pýtate či pracujeme a aké sú možnosti odberu tovarov vzhľadom k zabráneniu šírenia koronavírusu COVID-19. Prosíme Vás pred objednaním tovaru a zaplatením - informujte sa telefonicky v pracovných dňoch od 8,00h -17,00h na čísle+421911226173, či je tovar skladom aby ste zbytočne neuhrádzali tovar, ktorý nebude skladom.

                                                                 Ochranné rúška máme skladom                   

                                                             https://www.skolboz.sk/p/3430/ochranne-rusko

                                            https://www.skolboz.sk/p/3452/ochranne-jednorazove-rusko

                                                            skladom sú aj ochranné štíty PROHELM

                                                                          UPOZORNENIE!!!!!

Vážený zákazníci, respirátor FFP1, FFP2, FFP3, polomasky, celotvarove masky, filtre, ochranné okuliare,  Tyvek overaly, jednorazové kombinézy, jednorazové rukavice

SÚ VYPREDANÉ

V prípade naskladnenia týchto produktov Vás budeme informovať na našej stránke.

Ďakujeme za porozumenie. Kolektív Skolboz