Ochrana pred požiarmi (OPP)

Technik požiarnej ochrany - Ochrana pred požiarmi


Pre organizácie štátnej správy, právnickú osobu alebo podnikajúcu fyzickú osobu, ponúkame prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.
Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Určovanie protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska a protipožiarnej asistenčnej hliadky.
Vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok.
Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom.
Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
Zabezpečenie kontroly úplnosti a vhodnosti hasiacich prístrojov podľa projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby.
Zastupovanie právnickej osoby pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru.
Spolupráca pri plnení ostatných povinností zo Zákona č. 314/2002 a poskytovanie potrebných informácii a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi.

 

    

    

    

    

    

  

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info