Dezinfekčný prostriedok SAVO 1,2L originál

Doplnky

Dezinfekčný prostriedok SAVO 1,2L originál

Dezinfekčný prostriedok SAVO 1,2L

2,10 € s DPH

1,75 €

Skladové číslo: 514300200000

Dostupnosť: Skladom

Tekutá dezinfekcia plôch, predmetov, pitnej vody a vody v bazénoch.

Klasifikácia v súlade s Nariadením (ES) č.1272 / 2008 [CLP / GHS]

Met. Corr.1H290

skin Corr./Irrit.1H314

Aquatic Acute1H400

Tento produkt je klasifikovaný ako nebezpečný v súlade s nariadením ES č. 1272/2008 v aktuálnom znení.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia: Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Bezpečnostné upozornenia

Všeobecne: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

Prevencia: P234 Uchovávajte iba v pôvodnom obale. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít.

Reakcia: P303 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): P361 všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. P 353 Opláchnětekůži vodou / sprchou. P305 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: P351 Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. P338 Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára. P391 uniknutý produkt.

Zloženie: látka / prípravok: Zmes

Názov výrobku / přípravkuIdentifikátory% KlasifikaceTypNařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP] chlórnan sodný, roztok, obsah aktívneho chlóru 95% RRN: 01-2119488154-34ES: 231-668-3CAS: 7681-52-9> = 3- <5AquaticAcute1, H400: 10Skin Corr./Irrit.1B, [1] [2]

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info